АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СУВЕНИРИ и ПОДАРЪЦИ
GO TO → EN
М А Г А З И Н - Г А Л Е Р И Я

София, ул."Неофит Рилски“ №: 36 тел. 0888 10 52 53

ИЗПОЛЗВАЙТЕ БУТОНА "ВИЖ ПО КАТЕГОРИЯ". ТЪРСАЧКАТА В САЙТА НЕ РАБОТИ КОРЕКТНО, РАБОТИМ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА!

Политика за поверителностИзвадка от Общите условия

***

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящият документ установява правилата, които “Галерия Артикос” ООД, гр. София, ул.“Неофит Рилски“ № 36, Магазин-Галерия Артикос, ЕИК 205020838, прилага спрямо Потребители/Клиенти на услугите, които предлага като, но не само на интернет сайта artikos.bg

37. (1) “Галерия Артикос” ООД събира и обработва личните данни на Потребители/Клиенти на Услугите на основание чл. 4 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

– Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;

– Изпълнение на задълженията на “Галерия Артикос” ООД към Ползвателите по договори/поръчки.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Галерия Артикос” ООД, Ползвателите изрично се съгласяват, че “Галерия Артикос” ООД има право да обработва личните им данни, за ползване на услугите и изпълнение на направените поръчки.

38. (1) “Галерия Артикос” ООД събира и обработва личните данни, предоставени от Потребителите/Клиентите за целите на предоставяне на Услугите, Договори и Поръчки с Потребителите/Клиентите, включително за следните цели:

– счетоводни цели;

– статистически цели;

– защита на информационната сигурност;

– обезпечаване на изпълнението на договор/поръчки за предоставяне на съответната услуга и доставка;

(2) “Галерия Артикос” ООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Потребителите/Клиентите:

– законност и добросъвестност;

– точна определеност на целите на обработката;

– съотносимост с целите на обработката;

– точност и актуалност

– съгласие на Потребителите/Клиентите за обработка на данните.

39. (1) “Галерия Артикос” ООД не събира и не обработва лични данни, а Потребителите/Клиентите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

40. (1) При събирането и обработването на личните данни на Потребителите/Клиентите, “Галерия Артикос” ООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Потребителите/Клиентите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на “Галерия Артикос” ООД.

(3) Потребителите/Клиентите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на “Галерия Артикос” ООД.

41. В случаите, в които личните данни са получени от Потребителите/Клиентите, за който се отнасят “Галерия Артикос” ООД. има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

– данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

– информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

42.Галерия Артикос” ООД предоставя на Потребителите/Клиентите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

43.Галерия Артикос” ООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

44. (1) “Галерия Артикос” ООД предоставя на държавни органи лични данни на Потребителите/Клиентите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

(2) “Галерия Артикос” ООД предоставя на държавните органи лични данни на Потребителите/Клиентите на услугите, в законово установените случаи.

45. След постигане на целите на обработката на личните данни на Потребителите/Клиентите, “Галерия Артикос” ООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

46. (1) Потребителите/Клиентите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до “Галерия Артикос” ООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) “Галерия Артикос” ООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

47. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “Галерия Артикос” ООД следното:

– потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

– информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

48. Физическото лице, чиито данни се обработват от “Галерия Артикос” ООД има право по всяко време да поиска от “Галерия Артикос” ООД следното:

– да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

– да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

49. (1) Исканията, отправени до “Галерия Артикос” ООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

– име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

– описание на искането;

– предпочитана форма за предоставяне на информацията;

подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

50. (1) “Галерия Артикос” ООД се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от “Галерия Артикос” ООД до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на “Галерия Артикос” ООД.

(3) “Галерия Артикос” ООД уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от “Галерия Артикос” ООД до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на “Галерия Артикос” ООД до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

51. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

– да възрази пред “Галерия Артикос” ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

– да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

– да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

52. (1) Физическото лице се съгласява, че “Галерия Артикос” ООД има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които “Галерия Артикос” ООД предлага.

(2) “Галерия Артикос” ООД осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до “Галерия Артикос” ООД и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, “Галерия Артикос” ООД има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница “Галерия Артикос” ООД в Интернет.

(4) “Галерия Артикос” ООД не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

(по смисъла на Регламент за защита на личните данни)

От 25.05.2018 год. влиза в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни на физическите лица (General Data Protection Regulation, или накратко GDPR). – /ВИЖ ТУК/

Като добросъвестен и коректен партньор обръщаме внимание, че ние в “Галерия Артикос” ООД държим изключително много на точното изпълнение на изискванията на Регламента и се придържаме към най-високите стандарти в областта на защита на лични данни. В тази връзка

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

* „Галерия Артикос“ ООД, в качеството си на доставчик на услуги чрез сайта artikos.bg обработва лични данни по смикъла на GDPR само и единствено за целите на предоставените услуги на Потребителите/Клиентите.

* В съответствие с изискванията на GDPR „Галерия Артикос“ ООД осигурява високо ниво на защита на личните данни на своите клиенти, както и данните на трети лица, които обработва за целите на предлаганите услуги и е взело съответни и адекватни мерки за осигуряване на тяхната пълноценна защита.

* В случаи на задължения за „Галерия Артикос“ ООД по силата на закон или подзаконов акт, разпореждане на държавен орган за разкриване на данни на клиентите, „Галерия Артикос“ ООД не носи отговорност за такова разкриване.

53. Подробното описание на Политиката за поверителност и личните данни е неразделна част от този документ.

***


ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(Този Документ е неразделна част от Общите условия)

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД се ангажира да събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като с приемането на Общите условия в едно с Политиката за защита на личните данни, потребителят дава изричното си съгласие за това.

1. Вашият акаунт

Личните данни на потребителите се съхраняват на технически средства с ограничен достъп и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги.

Всеки регистрирал се потребител създава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната ви информация.

Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на Общите условия на сайта, закон или по нареждане на държавен орган.

По всяко време потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2. Относно Бисквитки

Сайта ни използва “бисквитки”/cookies единствено и само с цел да подобрим обслужването Ви.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg изрично декларира, че предоставените от потребитерите Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни, промоционални и каквито и да било други цели, различни от услугите предоставяни в artikos.bg

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящата политика и общите условия за ползване на сайта.

3. Относно Защита на транзакционните данни

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

– Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката с платежната страница на fibank.bg

– ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg не събира никакви данни по отношение на плащане с банкова карта. Цялата процедура протича под контрола на fibank.bg, в зависимост от избрания от Клиента електронен канал за плащане.

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни fibank.bg поддържа протоколите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани – използвате ги!

4. Политика за конфиденциалност

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано от вас!

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg незабавно.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на“@artikos.bg
Не са автентични и-мейли от ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от https://artikos.bg

5. Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg, като гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg

Данните, които Вие доброволно и по собствена воля предоставяте, са: име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Също така, ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg

Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси и други, свързани с правилното функциониране на сайта и предлаганите в него услуги.
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg и от партньори по договор на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg за:
– Изпращане на информационен бюлетин/при активен абонамент/, нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
– Обработка на поръчките и доставките;

– фактуриране, счетоводни и данъчни цели;

– Следене на продажбени данни.

6. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД

Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД/https://artikos.bg, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД.

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД.

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД.

Чрез представяне на информация или материали чрез този САЙТ ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта https://artikos.bg

Дружеството ГАЛЕРИЯ АРТИКОС ООД няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

Политиката за поверителност и личните данни е неразделна част от Общите Условия за ползване на сайта !

Последна редакция: 25.05.2019 г.

АРТИКОС